Események kategória bejegyzései

Ökumenikus alkalom a bellyei református templomban

2024. április 19-én, pénteken 15:00 órai kezdettel Ökumenikus istentiszteletet tartottunk a Bellyei Református Egyházközségünk templomában. Đuro Hranić, érsek igehirdetésének a János Evang. 21, 15-17. versei adtak alapot:

„Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat! Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat! Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat”

Nagyon szépen köszönjük a bellyei gondnok asszonynak, Bocka Magdának, a Kopácsi Református Egyházközség presbitériumának és gondnokának, Kettős Lászlónak a segítséget, valamint a Bellyei Járásnak a támogatását.

Vasárnapi istentisztelet Bellyén

“De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.” (Jakab 1, 25)

2024. április 14-én, vasárnap 09:00 órai kezdettel nt. Szőnyi Tamás, Borsod-gömöri esperes, a Magyar Református Lelkészegyesület elnöke hirdette Isten igéjét a bellyei református gyülekezetben.

Zsinati ülés Kórógyon

„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek…” (Jel 3, 20)

2024. április 13-án, szombaton 10:00 órakor kezdetét vette a HRKKE rendes zsinata Kórógyon. Igét hirdetett nt. Szőnyi Tamás, bőcsi lelkipásztor, Borsod-gömöri esperes, a Magyar Református Lelkészegyesület elnöke.

Képes beszámoló a HRKKE Zsinatáról – Slike sa Sinode RKKCuHR

Meghívó

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját 2024. április 14-én, 09:00 órai kezdettel vasárnapi istentiszteletünkre a bellyei református templomunkba.

Igét hirdet Szőnyi Tamás bőcsi lelkipásztor, Borsod-gömöri Egyházmegye esperese, a Magyar Református Lelkészegyesület elnöke.

Szenn Péter püspök, bellyei lelkipásztor

Húsvéti ünnepi istentiszteletek gyülekezeteinkben

„Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.“ (1Kor 15, 12-22).

Húsvéti úrvacsorás istentisztelet Zágrábban

Ünneplő gyülekezet Kopácson

Úrvacsorás istentisztelet Húsvét ünnepén Kórógyon

A Feltámadás Ünnepén együtt az Úr házában Várdarócon

Bjelisevaci húsvéti ünneplő gyülekezet

Krisztus feltámadását ünnepeljük Harasztiban

Nagypiszanicai húsvéti gyülekezet

Bach Mindenkinek a laskói református templomban

2024. március 23-án Egly Tibor orgonaművész koncertet adott Laskón

“De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”

János 17, 20-23

Március 15-ei megemlékezés Kórógyon

2024. március 17-én hálaadással ünnepelt a kórógyi magyarság a vasárnapi istentisztelet keretén belül.

“Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.” – 1Péter 2, 16 alapján hirdettetett Isten igéje.

Farkas Lajos, dunaújvárosi múzeum igazgató ünnepi előadásában emlékeztette a jelenlévőket magyarságuk egészséges megtartására. A hittanosok énekcsokorral készültek: „Fel, fel vitézek…”, „Kossuth Lajos azt üzente”, „Magyarok vagyunk nincs szabadságunk”.

Kel József főgondnok és a gyülekezet gondnoka mindennapi forradalmainkban való hűséges bizonyságtételre buzdította a gyülekezetet.

Megkoszorúzták a templomépítő Sebestyén Pál 1848-as honvéd emléktábláját. A templomból az ünneplő, emlékező gyülekezet a falu központjában folytatta a tiszteletadást a szabadságért életüket adó hősök emlékművénél.

Istentisztelet a Reformáció napján Splitben

2021. október 31-én, vasárnap Splitben is összegyűlt egy maroknyi közösség a Reformáció ünnepe alkalmából tartott istentiszteletre. A 18:00 órai kezdettel, a magyar kisebbségi képviselő helységében tartott alkalmon Bešlić Annamária hirdette Isten Igéjét a Mk. 11, 20-26. versei alapján, a kiszáradt fügefa történetének tükrében. Kiemelte a hit elengedhetetlen fontosságát ebben a kavargó világban, hogy ünnepeink valódi tartalmát hittel-lélekkel éljük meg, ne pedig a világ tök-féle faragmányaira fecséreljük időnket.

Megemlékeztek a Reformáció nagyjairól és azon szeretteikről, akik már nem lehetnek közöttük. Imában hordozták mindazon családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket is, akik közel vagy épp távol vannak tőlük, hogy ne csak az emlékek között keressék a boldogságot, hanem lássák a jelenben-jövőben is a jót, a lehetőségeket, a reményt.

Az istentiszteletet követően egy kis szeretetvendégségre került sor, kellemes társaságban, emlékeket idéztek fel, gyülekezeti történeteket meséltek és a jövőbeli tervekről is beszélgettek.

Áldottak és lelket buzdítóak ezek az együttlétek.. Bár egyenlőre még kicsiny a közösség, s míg nem bővül a létszám, addigis: „Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük”. Isten áldja a buzgó lelkű, alázatos szívű híveket, és mutasson utat a még kereső, bolyongó testvérek számára..

                                                                                                                 Bešlić Annamária